Bong bóng chấm bi trong suốt

Kích thước: 25cm

Số lượng: 20 cái